Scroll to top

Trhovisko

Organizácia Správa majetku mesta Trnava, p. o. prevádzkuje „Mestský trh“, ktorý tvorí priestor vymedzený priestranstvom ulíc Hlavná, Trojičné námestie, Divadelná, Hviezdoslavova aktuálne s kapacitou 100 predajných zariadení. Trhové (predajné) dni na Mestskom trhu sú piatok a sobota. Predajný čas je stanovený od 07:00 do 11:00 hod. K predajnému miestu môžete vojsť motorovým vozidlom výhradne v čase zásobovania medzi 6.00 a 7.00 h (a následne po skončení trhu medzi 11.00 a 12.00 h). Nie je potrebné ani žiaduce, aby ste ráno prišli na miesto skôr než o 6.00 h.

Prevádzková doba ako aj možnosti a podmienky predaja na trhovisku sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trnava č. 588.

KONTAKT:
email: mestskytrh@smmt.trnava.sk
telefón: +421 905 577 714
——————————————————————————-
INFORMÁCIE:
VZN Mesta Trnava č.588 – Mestský Trh
žiadosť o vydanie povolenia na predaj na MsT
vzor nájomnej zmluvy – MsT

Prevádzka trhoviska:
piatok a sobota, 06:00 – 12:00hod (06:00 – 07:00hod = zásobovanie)
predajný čas 07:00 – 11:00hod

—————————————-
OZNAMY:

Správa majetku mesta Trnava, p. o. v zmysle ustanovení Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ponúka záujemcom na odpredaj použité trhové stoly v nasledovných cenách:

• trhové stoly s dreveným pultom – 30,00 €/ kus;
• trhové stoly s plechovým pultom – 50,00 €/ kus.
Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov.

Postup predaja stánkov je nasledovný:

ponuka je aktuálna do 31.10.2022 systémom „do vypredania“ ponúkaných stánkov;
• kritérium výberu uchádzačov: rozhoduje poradie prihlásenia uchádzača a úhrady sumy za odpredaj stánku podľa podmienok tejto výzvy (možnosť prejaviť záujem je telefonicky alebo sms na tč 0917/924689, emailom na adrese info@smmt.trnava.sk či osobne v kancelárii vedúceho MZŠ – p. Hečko, Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava, kde bude zostavený poradovník záujemcov aj s náhradníkmi v prípade odstúpenia záujemcu od zámeru odkúpiť stánok) – obhliadku trhových stolov je potrebné vopred dohodnúť u vedúceho MZŠ;
• uchádzač je povinný uhradiť cenu za predajný stánok v zmysle vystavenej faktúry určenej na základe podmienok tejto výzvy;
• uchádzač je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz stánku z objektu Mestského zimného štadióna do troch pracovných dní od zrealizovanej platby – odvoz bude možný až po hodnovernom preukázaní sa úhradou faktúry.

—————————————-
AKTUÁLNE OPATRENIA (aktualizácia 24.2.2022):
V zmysle opatrení podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR PREVÁDZKA TRHOVISKA Spartakovská pokračuje bez kapacitných obmedzení. 

Pravidlo R – O – R (respirátor – odstup – dezinfekcia rúk) platí na trhovisku aj naďalej:

– Vstup a pobyt na trhovisku je povolený len osobám s respirátorom alebo inou ochranou dýchacích ciest.
Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk všetkých návštevníkov.
– Povinné je dodržiavanie odstupu 2m.
—————————————-