Scroll to top

Úradné oznámenia

ZMENA – s účinnosťou od 25.11.2021

Na základe uznesenia Vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 je od 25.11.2021 na obdobie 90 dní vyhlásený núdzový stav a od 25.11. do 09.12.2021 platí zákaz vychádzania.

Na základe uvedeného rozhodnutia je prevádzka (s výnimkou SHL ) v objekte Mestského zimného štadióna od 25.11.2021 až do odvolania prerušená.

Prevádzka MZŠ – šport
Prevádzka – MZŠ a trhovisko

Prevádzka trhoviska riadne pokračuje – v zmysle opatrení podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021:

 – povolené sú nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2m.

Činnosť SMMT, p. o. a jej prevádzok pokračuje v špeciálnom režime a správa objektu funguje ďalej za sprísnených hygienických opatrení.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ SÚ AŽ DO ODVOLANIA ZRUŠENÉ. Prosíme klientov, aby svoje žiadosti smerovali emailom, telefonicky alebo poštou.

Návštevníci – úradné hodiny

———————

!!! POZOR ZMENA !!! Prevádzka MZŠ prechádza od 22.11.2021 až do odvolania pri organizovaní hromadných podujatí do režimu „OP“ („bordová“ = max 100 účastníkov, povinný zoznam osôb).

Vstup na športovisko je LEN cez vrátnicu, kde je každý návštevník bez ohľadu na vek povinný vyplniť čestné prehlásenie (režim „OP“ – aktualizovaný formulár). 

Čestné prehlásenie – „OP“

(Priložené prehlásenie je možné vyplniť aj doma.)

Za dodržiavanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok zodpovedá organizátor. Pri organizovaní tréningov, zápasov či súťaží sú to jednotlivé športové kluby; pri organizovaní korčuľovania pre komerciu, verejnosť a školy je to správa MZŠ.

Pravidlo R – O – R (rúško – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

– vstup s respirátorom;
– povinná dezinfekcia rúk
– odporúčame rozostupy medzi osobami min. 2 metre.

Pri hromadných podujatiach športového charakteru platia pre návštevníkov nariadenia aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Za jej dodržiavanie zodpovedá organizátor podujatia.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

aktualizované: NOVEMBER 2021

– bližšie informácie: Prevádzka v režime „OP“ – 2. stupeň ohrozenia
————————–
Zámer prenajať majetok mesta Trnava

1. Správa majetku mesta Trnava, p.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt SO 02) a objekt PO 05 nájomcovi PURITY of LIFE service s. r. o.., so sídlom Šándorova 8, 821 03 Bratislava, IČO: 50009508, za účelom využívania ako administratívne a skladovo-logistické priestory na dobu neurčitú, s platnosťou odo dňa predloženia notárskej zápisnice najskôr od 01.01.2022 za cenu 6 368,44 EUR/rok bez DPH za nebytové priestory, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 12/2021 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022.

bližšie informácie o zámere prenajať majetok

2. Správa majetku mesta Trnava, p.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte TTIP – Trnava Industrial Park na Priemyselnej ulici 5/C v Trnave (objekt PO 02) nájomcovi Denis Škultéty za účelom využívania ako administratívne priestory na dobu neurčitú, s platnosťou od 01.01.2022 za cenu 432,91 EUR/rok bez DPH, pričom výška nájomného je určená v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava (čl. 9, ods. 2) v spojitosti s Príkazom primátora č. 12/2021 k určovaniu výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava pre obdobie od 1.7.2021 do 30.6.2022.

bližšie informácie o zámere prenajať majetok
————————————–
Prevádzka MZŠ prechádza od 01.11.2021 až do odvolania pri organizovaní hromadných podujatí do režimu „OTP“.

Vstup na športovisko je LEN cez vrátnicu, kde je každý návštevník povinný vyplniť čestné prehlásenie (režim „OTP“).

Zoznam športovcov si vedie športový klub.

Za dodržiavanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok zodpovedá organizátor. Pri organizovaní tréningov, zápasov či súťaží sú to jednotlivé športové kluby; pri organizovaní korčuľovania pre komerciu, verejnosť a školy je to správa MZŠ.

 Pravidlo R – O – R (rúško – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

– vstup s respirátorom;
– povinná dezinfekcia rúk
– odporúčame rozostupy medzi osobami min. 2 metre.

Pri hromadných podujatiach športového charakteru platia pre návštevníkov nariadenia aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Za jej dodržiavanie zodpovedá organizátor podujatia.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

aktualizované: NOVEMBER 2021

– bližšie informácie: Prevádzka v režime „OTP“ – 2. stupeň ohrozenia
——————————————
Oznámenie o priamom prenájme nebytových priestorov
v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Správa majetku mesta Trnava, p.o. poskytne do prenájmu nebytové priestory v objekte zimného štadióna v Trnave, Spartakovská 1B.

1.) Predmet nájmu: časť nehnuteľnosti o výmere 42,09 m2 nachádzajúca sa v Slovenskej republike v meste Trnava v katastrálnom území Trnava zapísaná na liste vlastníctva č. 13598 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/154 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 766 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Spartakovská 1B, Trnava.

Celková výmera priestorov: 42,09 m2,

Účel využitia prenájmu priestorov:
• Zabezpečenie predaja občerstvenia pre návštevníkov v objekte zimného štadióna počas verejného korčuľovania v sezóne 2021/2022
• Účel využitia nesmie byť zameraný na prevádzku herne, predaj tabakových výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov (určená v súlade s VZN č. 514):

• výmera 42,09 m2 x 115,12 €/ m2/ rok –priestory určené pre bufet, zaradenie v súlade s bodom a/ čl. 5 VZN č. 514 – reštauračné priestory (115,12 eur/m2/rok = 4845,10 €/rok = 403,78 €/mesiac = 13,03 €/deň)
• SPOLU minimálne nájomné mesačne: 403,78 bez DPH.
• Ceny sú uvedené bez DPH. V prípade nájomcu, ktorý je platca DPH bude k dohodnutému nájomnému fakturovaná DPH v zmysle platných predpisov.

Predpokladaná doba prenájmu: od 01.11.2021 do 31.03.2022.

Lehota na doručenie cenových ponúk: do 28.10.2021 do 08:30 h;

Oznámenie – priamy prenájom

Návrh zmluvy

——————
Prevádzka MZŠ je od 20.09.2021 až do odvolania pri organizovaní hromadných podujatí v režime „Z“ – základ.

Vstup na športovisko je LEN cez vrátnicu, kde je každý návštevník povinný zapísať sa do zoznamu návštev.

Zoznam športovcov si vedie športový klub.

Za dodržiavanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok zodpovedá organizátor. Pri organizovaní tréningov, zápasov či súťaží sú to jednotlivé športové kluby; pri organizovaní korčuľovania pre komerciu a verejnosť je to správa MZŠ.

 Pravidlo R – O – R (rúško – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

– vstup s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest;
– povinná dezinfekcia rúk
– odporúčame rozostupy medzi osobami min. 2 metre.

Pri hromadných podujatiach športového charakteru platia pre návštevníkov nariadenia aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Za jej dodržiavanie zodpovedá organizátor podujatia.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

aktualizované: september 2021

– bližšie informácie: Prevádzka v režime „Z“

Pripravované podujatia

Pozývame vás na medzinárodné preteky krasorokčuliarov – TIC 2021, ktoré sa uskutočnia 28.10.-31.10.2021 na Mestskom zimnom štadióne v Trnave za účasti pretekárov z 15-tich krajín.
Príďte podporiť našich športovcov!
Bližšie informácie:

TIC 2021
—————————
Krasokorčuliarsky klub Trnava organizuje aj túto sezónu školu korčuľovania pre deti a dospelých.
Bližšie informácie:

škola korčuľovania