Scroll to top

Úradné oznámenia

Prevádzka MZŠ je od 20.09.2021 až do odvolania pri organizovaní hromadných podujatí v režime „Z“ – základ.

Vstup na športovisko je LEN cez vrátnicu, kde je každý návštevník povinný zapísať sa do zoznamu návštev.

Zoznam športovcov si vedie športový klub.

Za dodržiavanie aktuálnych pravidiel a vyhlášok zodpovedá organizátor. Pri organizovaní tréningov, zápasov či súťaží sú to jednotlivé športové kluby; pri organizovaní korčuľovania pre komerciu a verejnosť je to správa MZŠ.

 Pravidlo R – O – R (rúško – odstup – dezinfekcia rúk) platí aj naďalej.

Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

– vstup s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest;
– povinná dezinfekcia rúk
– odporúčame rozostupy medzi osobami min. 2 metre.

Pri hromadných podujatiach športového charakteru platia pre návštevníkov nariadenia aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Za jej dodržiavanie zodpovedá organizátor podujatia.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

aktualizované: september 2021

– bližšie informácie: Prevádzka v režime „Z“

Pripravované podujatia