Scroll to top

Úradné oznámenia

01.07.2021: Oznámenie o priamom prenájme predajných stánkov

v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, Správa majetku mesta Trnava, p.o. poskytne do prenájmu predajné stánky v objekte kúpaliska Kamenný mlyn Trnava, Kamenná cesta.

Predmet nájmu: predajné stánky nachádzajúce sa na nehnuteľnosti (pozemku) v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 12341 ako pozemok, na ktorom je ihrisko, kúpalisko, táborisko a iné na pozemku C-KN parc. č. 10182/1 – ostatná plocha o výmere 37640 m², ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Kamenná cesta Trnava.

1.) Situovanie predajných stánkov na Kúpalisku Kamenný mlyn:
Sektor 1):
Stánok je situovaný v strednej časti kúpaliska, na konci spevnenej príjazdovej cesty vpravo. K predajnému stánku prináleží 10 m2 určených ako sedenie pre návštevníkov. Celková výmera predajného stánku celkom: 6 m2.

Sektor 2):
Stánok je situovaný v zadnej časti kúpaliska, pri volejbalových ihriskách. K predajnému stánku prináleží 10 m2 určených ako sedenie pre návštevníkov. Celková výmera predajného stánku celkom: 6 m2.

2.) Účel využitia prenájmu priestorov:
• Zabezpečenie predaja občerstvenia v objekte kúpaliska Kamenný mlyn (účel využitia nesmie byť zameraný na prevádzku herne, predaj tabakových výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi).

3.) Minimálna cena za prenájom predajného stánku celkom: 500 EUR/mesiac/bez DPH (platí pre oba sektory, samostatne). Nájomné sa uhrádza jednorazovo (podrobne v návrhy Zmluvy).

Ďalšie informácie a úplné znenie oznámenia nájdete tu:
Oznámenie o priamom prenájme predajných stánkov
Zmluva o nájme predajných stánkov – návrh

—————————
Zámer prenajať majetok mesta Trnava
Správa majetku mesta Trnava, p.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade ustanovením § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Priemyselného parku, Priemyselná 5C, v k.ú. Trnava, okres Trnava, na pozemku parcely registra „C“ – č. 6511/96 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 705 m2, súpisné číslo 8411, zapísaných na liste vlastníctva č. 5000, , ako časť nebytových priestorov určených na reštauračné účely o celkovej výmere 161,90 m2 spoločnosti TOP-RELAX s.r.o., so sídlom: Rybníková 16, 917 00 Trnava, IČO: 36836061, zastúpený: Jozefom Svátkom, konateľom, na využívanie nebytových priestorov na prevádzkovanie občerstvovacích a jedálenských služieb na dobu neurčitú, najneskôr od 01.08.2021 za cenu 4016,40 €/ rok €/ rok za nebytové priestory, pričom výška nájomného je vyššia ako nájomné v zmysle VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava s výpovednými lehotami:
1) jeden mesiac ak nájomca:
a) užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,
b) vykoná stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa,
c) o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby,
ktorých poskytovanie je spojené s nájmom,
d) prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu
prenajímateľa,
e) napriek písomnému upozorneniu hrubo porušuje pokoj alebo poriadok,
2) tri mesiace bez udania dôvodu zo strany prenajímateľa alebo nájomcu.

Schválenie tohto nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a odsek 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu opísanom v dôvodovej správe materiálu pre Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava.

Návrh na schválenie prenájmu majetku bol predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava.
Zverejnené od 10.06.2021 do 29.06.2021.
Trnava 10.6.2021
Spracoval: Tomáš Budinský, SMMT, p.o., vr

Zámer prenajať majetok mesta Trnava
—————————————
30.04.2021:
Oznámenie o priamom prenájme predajných stánkov – kúpalisko Kamenný mlyn
Správa majetku mesta Trnava (ďalej len „SMMT“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, zverejňuje zámer prenajať predajné stánky nachádzajúce sa na nehnuteľnosti (pozemku) v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaná na liste vlastníctva č. 12341 ako pozemok, na ktorom je ihrisko, kúpalisko, táborisko a iné na pozemku C-KN parc. č. 10182/1 – ostatná plocha o výmere 37640 m², ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Kamenná cesta Trnava.
Stánky sú situované pri vstupe na kúpalisko, vpravo. K predajným stánkom prináleží 10 m2 určených ako sedenie pre návštevníkov.
Celková výmera predajných stánkov celkom: 18 m2:
a) z toho stánok určený na predaj v počte dva kusy vo výmere 6 m2 / 1 stánok;
b) stánok určený ako sklad vo výmere 6 m2.
Účel využitia prenájmu priestorov: zabezpečenie predaja občerstvenia v objekte kúpaliska Kamenný mlyn (účel využitia nesmie byť zameraný na prevádzku herne, predaj tabakových výrobkov a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi).
Minimálna cena za prenájom predajných stánkov celkom: 500 EUR/mesiac/bez DPH. Nájomné sa uhrádza jednorazovo (podrobne v návrhy Zmluvy).
Predpokladaná doba prenájmu: od 01.06.2021 do 30.09.2021.

Výzva
Návrh zmluvy
————
22.04.2021:
Oznámenie o priamom prenájme nebytových priestorov – kúpalisko Castiglione
Správa majetku mesta Trnava (ďalej len „SMMT“) v súlade s bodom 5 § 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa v Slovenskej republike, v meste Trnava, v katastrálnom území Trnava, zapísaný na liste vlastníctva č. 12341 ako stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku C-KN parc.č. 5671/136 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89,30 m2, ktorej vlastníkom je Mesto Trnava, na adrese Juraja Slottu 45, Trnava, za cenu stanovenú v oznámení o priamom prenájme nebytových priestorov.
Predpokladaná doba prenájmu časti pozemku: od 01.06.2021 do 31.08.2021
Minimálne nájomné: 1515,17 bez DPH / mesiac
Lehota na doručenie cenových ponúk: 10.05.2021 do 08:30 hod.

Výzva
Návrh zmluvy
————
22.03.2021:
Prevádzka MZŠ je pre tréningovú činnosť športových klubov ako aj pre komerčné účely v čase od 22.03.2021 do 28.04.2021 z dôvodu ochrany života a zdravia v zmysle vyhlášky UVZ SR č. 131/2021 prerušená. Platí zákaz vstupu verejnosti a nepovolaným osobám do objektu MZŠ. Prosíme návštevníkov, aby všetky svoje požiadavky a otázky na zamestnancov MZŠ ako aj na administratívu SMMT, p. o. smerovali emailom alebo telefonicky, resp. vopred si dohodli stretnutie.
Prevádzka trhoviska Spartakovská je od piatka 26.marca 2021 OBNOVENÁ. Na Veľký Piatok (02.04.2021) je trhovisko ZATVORENÉ.
————
22.01.2021:
Prevádzka MZŠ je pre tréningovú činnosť športových klubov (s výnimkou SHL) ako aj pre komerčné účely v čase od 19.12.2020 do 07.02.2021 z dôvodu zákazu vychádzania prerušená. Platí zákaz vstupu verejnosti a nepovolaným osobám do objektu MZŠ. Prosíme návštevníkov, aby všetky svoje požiadavky a otázky na zamestnancov MZŠ ako aj na administratívu SMMT, p. o. smerovali emailom alebo telefonicky.
Z rozhodnutia RUVZ Trnava v zmysle nariadení ÚVZ SR je trhovisko Spartakovská až do odvolania ZATVORENÉ.

————
14.12.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
– umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu na kusový tovar v objekte Mestského zimného štadióna
Podmienky OVS a ostatné informácie
– umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu na horúce nápoje v objekte Mestského zimného štadióna
Podmienky OVS a ostatné informácie
– umiestnenie a prevádzkovanie predajného automatu na horúce nápoje v objekte Mestskej športovej haly
Podmienky OVS a ostatné informácie

———————–
16.11.2020:
Na základe opatrení UVZ SR, RÚVZ Trnava a odporúčaní Ústredného krízového štábu SR ako aj rozhodnutí správcu a prevádzkovateľa objektu
s účinnosťou od 16.11.2020 až do odvolania
činnosť Mestského zimného štadióna Trnava pokračuje v špeciálnom režime
a správa objektu funguje ďalej za sprísnených hygienických opatrení.

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV – zápasy a tréningy športových klubov a komerčné korčuľovanie

Prísny zákaz vstupu verejnosti – nepovolaným osobám (t. j. okrem trénerov, funkcionárov a zamestnancov) do priestorov Mestského zimného štadióna.

 Formálne stretnutia v kanceláriách objektu sú možné. Návštevy sa hlásia na vrátnici objektu a riadia sa pokynmi personálu MZŠ.

Zápasyhromadné športové podujatia SHL – sú povolené bez prítomnosti verejnosti.

Tréningový proces je povolený len v skupine do 6 ľudí – (t. j. na jednom športovisku môže vykonávať športovú činnosť len jedna organizovaná skupina do 6 osôb) s výnimkou SHL.

Komercia (organizované skupiny) – korčuľovanie povolené len v skupine do 6 ľudí.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pokyny pre tréningy, zápasy a komerciuaktualizované 16.11.2020
————-
03.11.2020:
Vzhľadom na skutočnosť, že druhé kolo celoplošného testovania v Trnave nebude, prevádzka Mestského zimného štadióna od štvrtka 05.11.2020 POKRAČUJE v zmysle platných usmernení ÚVZ SR.
————-
02.11.2020:
Na základe Vyhlášky č.16 UVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok a zakázať vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Tento zákaz sa nevzťahuje na osoby uvedené vo Vyhláške.
POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV A ZAMESTNANCOV SMMT, p. o.

————–
26.10.2020:
Z dôvodu celoplošného testovania na COVID 19 bude prevádzka Mestského zimného štadióna od utorka 27.10.2020 do nedele 01.11.2020 a od štvrtka 05.11. do nedele 08.11.2020 pre verejnosť, komerciu i športové kluby ZATVORENÁ.
Trhovisko bude v dňoch 27.10. až 08.11.2020 ZATVORENÉ.
————–
23.10.2020:
Z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 22.10.2020 platí na území SR od 24.10. 2020 do 01.11.2020 zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.
Na základe uvedeného rozhodnutia je prevádzka Mestského zimného štadióna pre tréningovú činnosť ako aj komerčné korčuľovanie prerušená. Platí zákaz vstupu verejnosti do objektu štadióna.
————–
20.10.2020:
Z rozhodnutia riaditeľa organizácie SMMT, p. o. ako správcu a prevádzkovateľa Mestského zimného štadióna je prevádzka MZŠ Trnava od dnešného dňa – od 20.10.2020 od 12:00 hod. až do odvolania pozastavená (tréningová činnosť, komerčné korčuľovanie aj administratíva). Dôvodom je pozitívny test jedného zo zamestnancov na koronavírus. O konkrétnom termíne znovuotvorenia prevádzky vás budeme informovať.
————–
15.10.2020:
Na základe opatrení UVZ SR, RÚVZ Trnava a odporúčaní Ústredného krízového štábu SR ako aj rozhodnutí správcu a prevádzkovateľa objektu
s účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania
činnosť Mestského zimného štadióna Trnava pokračuje v špeciálnom režime
a správa objektu funguje ďalej za sprísnených hygienických opatrení.

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ SÚ AŽ DO ODVOLANIA ZRUŠENÉ.

Prosíme klientov, aby svoje žiadosti smerovali emailom, telefonicky alebo poštou.

1. POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

VSTUP A POBYT v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností:

vstup a pohyb v objekte s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest (nevzťahuje sa na osoby pri výkone športu);
– dodržiavanie odstupu 2m;
– povinná dezinfekcia rúk;
– povinné meranie telesnej teploty.

Pokyny pre návštevníkovaktualizované 15.10.2020

 

2. POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV – zápasy a tréningy športových klubov a komerčné korčuľovanie

Prísny zákaz vstupu verejnosti – nepovolaným osobám (t. j. okrem trénerov, funkcionárov a zamestnancov) do priestorov Mestského zimného štadióna.

 Formálne stretnutia v kanceláriách objektu sú možné. Návštevy sa hlásia na vrátnici objektu a riadia sa pokynmi personálu MZŠ.

Zápasyhromadné športové podujatia  zrušené.

Tréningový proces je povolený len v skupine do 6 ľudí
– (t. j. na jednom športovisku môže vykonávať športovú činnosť len jedna organizovaná skupina do 6 osôb).

Komercia (organizované skupiny) – korčuľovanie povolené len v skupine do 6 ľudí.

Pri nerešpektovaní nariadení a usmernení prevádzkovateľa objektu a službukonajúceho personálu bude osoba vykázaná z areálu.

Pokyny pre tréningy, zápasy a komerciuaktualizované 15.10.2020

Pripravované podujatia

V dňoch 01.-13.12.2020 v objekte MZŠ prebiehala zbierka „Sladký košík“, do ktorej sa zapojilo množstvo ľudí dobrej vôle. Všetkým darcom v mene obdarovaných ďakujeme!
Sladký košík